ڕێکخراوی زاد

بۆ ژیانەوەی ئادەمیزاد

پڕۆفایلەکان

پڕۆفایلەکان

woman avatar

سيما جبار محمد

خاڵی بەدەست هاتوو : 0 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 0
woman avatar

ساية عبدالكريم عمر

خاڵی بەدەست هاتوو : 11 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 11
woman avatar

کانی مراد صدیق

خاڵی بەدەست هاتوو : 12 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 12
man avatar

محمد عبدالله محمد

خاڵی بەدەست هاتوو : 25 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 25
woman avatar

اديان ناظم فاضل جابر

خاڵی بەدەست هاتوو : 10 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 10
man avatar

پێشەنگ حسن عبدالله

خاڵی بەدەست هاتوو : 69 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 69
man avatar

رابەر سوران محمد

خاڵی بەدەست هاتوو : 70 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 70
woman avatar

خەندە یاسین حسن

خاڵی بەدەست هاتوو : 30 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 30
woman avatar

شيماء مجيد صديق

خاڵی بەدەست هاتوو : 22 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 22
woman avatar

ئیسرا شێرزاد جلال

خاڵی بەدەست هاتوو : 47 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 47
woman avatar

ژينو شيركو محمود محمد

خاڵی بەدەست هاتوو : 19 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 19
woman avatar

جاوان عزيز عبدالرحمن

خاڵی بەدەست هاتوو : 7 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 7
man avatar

ئەحمەد ڕزگار صلاح الدین

خاڵی بەدەست هاتوو : 0 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 0
man avatar

كاريز كاميل عبدالكريم

خاڵی بەدەست هاتوو : 47 خاڵی بەکار هاتوو : 3 خاڵی بەردەست : 44
woman avatar

ساره حكيم رحيم

خاڵی بەدەست هاتوو : 9 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 9
man avatar

طارق محمود محمد

خاڵی بەدەست هاتوو : 60 خاڵی بەکار هاتوو : 30 خاڵی بەردەست : 30
woman avatar

ايفان رضا حمه خورشيد

خاڵی بەدەست هاتوو : 16 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 16
woman avatar

دعاء حسين سمين

خاڵی بەدەست هاتوو : 22 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 22
woman avatar

هورين قانع عبدالقادر

خاڵی بەدەست هاتوو : 15 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 15
man avatar

دلۆڤان سیف الدین محمد

خاڵی بەدەست هاتوو : 91 خاڵی بەکار هاتوو : 29 خاڵی بەردەست : 62
man avatar

يوسف عمران رمضان

خاڵی بەدەست هاتوو : 185 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 185
man avatar

احمد صابر محمد

خاڵی بەدەست هاتوو : 0 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 0
woman avatar

سلوى جمال محمد

خاڵی بەدەست هاتوو : 43 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 43
woman avatar

جوان توفیق احمد

خاڵی بەدەست هاتوو : 2 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 2
woman avatar

تافگە جمال محمد

خاڵی بەدەست هاتوو : 11 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 11
man avatar

مصطفى صباح خسرو

خاڵی بەدەست هاتوو : 54 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 54
man avatar

اكو امانج رحيم

خاڵی بەدەست هاتوو : 38 خاڵی بەکار هاتوو : 15 خاڵی بەردەست : 23
man avatar

ئەحمەد نازم مەجید

خاڵی بەدەست هاتوو : 7 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 7
woman avatar

اسراء ازاد صدرالدين

خاڵی بەدەست هاتوو : 17 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 17
man avatar

احمد نوزاد قادر

خاڵی بەدەست هاتوو : 3 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 3
woman avatar

مريم زياد طارق

خاڵی بەدەست هاتوو : 2 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 2
man avatar

اكام امانج رحيم

خاڵی بەدەست هاتوو : 125 خاڵی بەکار هاتوو : 30 خاڵی بەردەست : 95
woman avatar

اية صادق قادر

خاڵی بەدەست هاتوو : 2 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 2
woman avatar

ریان تحسین یاسین

خاڵی بەدەست هاتوو : 2 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 2
man avatar

ژیر محمد عزیز

خاڵی بەدەست هاتوو : 6 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 6
woman avatar

ژووان محمود حسێن

خاڵی بەدەست هاتوو : 73 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 73
man avatar

بروا سالار فخرالدین

خاڵی بەدەست هاتوو : 75 خاڵی بەکار هاتوو : 30 خاڵی بەردەست : 45
woman avatar

ايمان عبدالقادر محمد

خاڵی بەدەست هاتوو : 13 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 13
woman avatar

پەیوەست کنعان حسیب

خاڵی بەدەست هاتوو : 172 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 172
woman avatar

الاف دلشاد طيب

خاڵی بەدەست هاتوو : 0 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 0
man avatar

أزيزان سامان علي

خاڵی بەدەست هاتوو : 11 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 11
woman avatar

جهاد نجاة عباس

خاڵی بەدەست هاتوو : 272 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 272
man avatar

هارون نوزاد قادر

خاڵی بەدەست هاتوو : 8 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 8
woman avatar

آية فهمي محمد

خاڵی بەدەست هاتوو : 0 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 0
man avatar

عمر أمانج حسين

خاڵی بەدەست هاتوو : 51 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 51
man avatar

محمد سردار هاوار

خاڵی بەدەست هاتوو : 288 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 288
man avatar

ابراهیم اسماعیل محمدامین

خاڵی بەدەست هاتوو : 19 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 19
man avatar

عبدالله نيازي حسن

خاڵی بەدەست هاتوو : 64 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 64
woman avatar

نورالهدى مازن عبدالوهاب

خاڵی بەدەست هاتوو : 6 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 6
man avatar

عبدالله ازاد خورشيد

خاڵی بەدەست هاتوو : 111 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 111
man avatar

محمد خالد محمد

خاڵی بەدەست هاتوو : 19 خاڵی بەکار هاتوو : 4 خاڵی بەردەست : 15
man avatar

محمد صلاح بهاءالدين

خاڵی بەدەست هاتوو : 2 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 2
man avatar

مسرور عمر محمد

خاڵی بەدەست هاتوو : 60 خاڵی بەکار هاتوو : 10 خاڵی بەردەست : 50
woman avatar

هدی ازاد محمد فاتح

خاڵی بەدەست هاتوو : 7 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 7
woman avatar

هدى سامي شاكر

خاڵی بەدەست هاتوو : 0 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 0
man avatar

زيد علي احمد

خاڵی بەدەست هاتوو : 216 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 216
woman avatar

سارا سردار عثمان

خاڵی بەدەست هاتوو : 25 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 25
woman avatar

ئایە عماد سعيد

خاڵی بەدەست هاتوو : 31 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 31
woman avatar

ساری بورهان حمید

خاڵی بەدەست هاتوو : 2 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 2
man avatar

عبدالغفور شيرزاد جلال ستار

خاڵی بەدەست هاتوو : 80 خاڵی بەکار هاتوو : 30 خاڵی بەردەست : 50
man avatar

محمد مروان عبدالاله

خاڵی بەدەست هاتوو : 106 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 106
woman avatar

سيما طارق فريق

خاڵی بەدەست هاتوو : 102 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 102
man avatar

محمد عبدالله محمد تکریت

خاڵی بەدەست هاتوو : 19 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 19
man avatar

اسامه علي احمد

خاڵی بەدەست هاتوو : 16 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 16
woman avatar

سارة عماد سعيد

خاڵی بەدەست هاتوو : 18 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 18
man avatar

انس عبدالرحمن توفيق

خاڵی بەدەست هاتوو : 30 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 30
woman avatar

خەڵات بیلال طاهر

خاڵی بەدەست هاتوو : 39 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 39
woman avatar

اسماء عمر عثمان

خاڵی بەدەست هاتوو : 12 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 12
woman avatar

چرا سيروان عمر

خاڵی بەدەست هاتوو : 110 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 110
man avatar

عبدالمؤمن كامران ستار

خاڵی بەدەست هاتوو : 46 خاڵی بەکار هاتوو : 15 خاڵی بەردەست : 31
man avatar

شەپۆل طه علي

خاڵی بەدەست هاتوو : 71 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 71
woman avatar

ساهره لقمان عثمان

خاڵی بەدەست هاتوو : 39 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 39
man avatar

روجوان بختيار حمةصالح

خاڵی بەدەست هاتوو : 23 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 23
man avatar

ئارام سەردار شەهوار

خاڵی بەدەست هاتوو : 32 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 32
man avatar

محمد مولود احمد

خاڵی بەدەست هاتوو : 81 خاڵی بەکار هاتوو : 20 خاڵی بەردەست : 61
man avatar

يحيىٰ مريوان صديق

خاڵی بەدەست هاتوو : 7 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 7
man avatar

هەڵکەوت وریا عمر

خاڵی بەدەست هاتوو : 7 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 7
woman avatar

راژان رزگــار عبداللە

خاڵی بەدەست هاتوو : 0 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 0
man avatar

محمد انور جبار

خاڵی بەدەست هاتوو : 44 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 44
man avatar

ميران عبدالخالق محمد

خاڵی بەدەست هاتوو : 52 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 52
woman avatar

نياز رضا فتاح

خاڵی بەدەست هاتوو : 229 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 229
woman avatar

اسراء كريم عبدالرحمن

خاڵی بەدەست هاتوو : 14 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 14
man avatar

فریاد خالد سعید

خاڵی بەدەست هاتوو : 46 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 46
man avatar

الیاس کاروان جعفر حسین

خاڵی بەدەست هاتوو : 9 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 9
woman avatar

ياران نشأت كامل

خاڵی بەدەست هاتوو : 26 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 26
woman avatar

الاء اسماعيل احمد

خاڵی بەدەست هاتوو : 31 خاڵی بەکار هاتوو : 2 خاڵی بەردەست : 29
woman avatar

ئاواز اراز علي

خاڵی بەدەست هاتوو : 11 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 11
woman avatar

زينب فهمي حسن

خاڵی بەدەست هاتوو : 2 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 2
man avatar

احمد ازاد مجيد

خاڵی بەدەست هاتوو : 2 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 2
woman avatar

مروه محمد عزيز

خاڵی بەدەست هاتوو : 19 خاڵی بەکار هاتوو : 5 خاڵی بەردەست : 14
woman avatar

شەهێن عادل عبدللە

خاڵی بەدەست هاتوو : 98 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 98
woman avatar

شايان محمد لطيف خواكرم

خاڵی بەدەست هاتوو : 0 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 0
woman avatar

سکاڵا صبحي ستار

خاڵی بەدەست هاتوو : 133 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 133
woman avatar

جوان عبدين محمد

خاڵی بەدەست هاتوو : 167 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 167
woman avatar

ایمان فائق صدیق

خاڵی بەدەست هاتوو : 5 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 5
woman avatar

لێزان جمعە نصرالدین

خاڵی بەدەست هاتوو : 6 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 6
woman avatar

سارية ازاد ولي

خاڵی بەدەست هاتوو : 14 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 14
man avatar

علی ئاسو سعود

خاڵی بەدەست هاتوو : 4 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 4
woman avatar

أسماء رحمةالله نجم

خاڵی بەدەست هاتوو : 22 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 22
woman avatar

لنيا عبدالمناف اسعد

خاڵی بەدەست هاتوو : 94 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 94
woman avatar

خۆزگە زرار عبداللە

خاڵی بەدەست هاتوو : 27 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 27
woman avatar

ابتسام نورالدین صديق

خاڵی بەدەست هاتوو : 59 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 59
woman avatar

جيلان عدنان ستار قادر

خاڵی بەدەست هاتوو : 0 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 0
woman avatar

شيماء قاسم فايق

خاڵی بەدەست هاتوو : 12 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 12
woman avatar

سارا عبدالباسم حسين

خاڵی بەدەست هاتوو : 9 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 9
man avatar

محمد فهمي محمد

خاڵی بەدەست هاتوو : 23 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 23
man avatar

احمد صباح عبدالله

خاڵی بەدەست هاتوو : 197 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 197
man avatar

بروا رمضان احمد

خاڵی بەدەست هاتوو : 3 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 3
woman avatar

آية برهان محي الدین

خاڵی بەدەست هاتوو : 15 خاڵی بەکار هاتوو : 13 خاڵی بەردەست : 2
woman avatar

دالیا بەختیار

خاڵی بەدەست هاتوو : 5 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 5
woman avatar

مریم اسعد عمر

خاڵی بەدەست هاتوو : 43 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 43
woman avatar

بانە مەڕوان كەريم

خاڵی بەدەست هاتوو : 70 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 70
woman avatar

کابان فؤاف

خاڵی بەدەست هاتوو : 5 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 5
man avatar

احمد جبار رشید

خاڵی بەدەست هاتوو : 242 خاڵی بەکار هاتوو : 30 خاڵی بەردەست : 212
woman avatar

اسراء اسعد عمر

خاڵی بەدەست هاتوو : 74 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 74
man avatar

ڕەوا عوسمان شکور فارس

خاڵی بەدەست هاتوو : 2 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 2
man avatar

شەپۆل عثمان شکور

خاڵی بەدەست هاتوو : 110 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 110
woman avatar

هبة ولي علي

خاڵی بەدەست هاتوو : 33 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 33
woman avatar

هدى ولى على

خاڵی بەدەست هاتوو : 12 خاڵی بەکار هاتوو : 0 خاڵی بەردەست : 12